Kirjavinkki

Nuorisotyön sukupolvet XYZ - kokemuksia kirjaimista. Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperi 2017


Linkkivinkki

Nuorten hyvinvointikertomus   Nuorten hyvinvointikertomus sisältää indikaattori-, kokemus- ja tutkimustietoa 15-29-vuotiaista helsinkiläisnuorista. 


Valtion nuorisoneuvoston
sivuilla voi tutustua mm. nuorten hyvinvointi-indikaattoreihin sekä Nuoriso-barometreihin.


Kysy kirjastonhoitajalta
 

NUORET TURVAPAIKANHAKIJAT

Nuorten turvapaikanhakijoiden ja yksintulleiden pakolaislasten tilanne on puhuttanut jo pitkään. Tälle sivulle on listattu ajankohtaista aihetta käsittelevää tutkimuskirjallisuutta sekä muuta materiaalia vuosien varrelta. 

Aineistoa voi myös hakea kirjaston tietokannasta (hakusanat: turvapaikanhakijat, pakolaiset, yksintulleet pakolaislapset).


Uutuudet/Turvapaikanhakijat ja pakolaiset


Nuoret turvapaikanhakijat

LUKEMIST 
MUUTA AINEISTOA   
LINKKIVINKKEJÄ      

 

LUKEMISTA 
(päivitetty 30.5.2017)

2015

Björklund, Krister: Unaccompanied refugee minors in Finland. Challenges and good practices in a Nordic context. Turku: Institute of Migration, 2015. E-julkaisu 

Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli & Ruuska, Petri: Suomi toisin sanoen. 2. p. Tampere: Vastapaino, 2015. E-julkaisu 

Kaukko, Mervi: Participation in and beyond liminalities. Action research with unaccompanied asylum-seeking girls. Oulu: University of Oulu, 2015. E-julkaisu 

Kauko, Outi: Yksinäisyys alaikäisten turvapaikanhakijoiden valottamana. Yhteiskuntapolitiikka 2015:1, s. 35-45. E-julkaisu  

Könönen, Jukka: Tilapäinen elämä, joustava työ. Rajat maahanmuuton ja työvoiman prekarisaation mekanismina. Joensuu: University of Eastern Finland, 2015. E-julkaisu  

Nieminen, Harri & Kivijärvi, Antti (toim.): Kiertoteitä. Maahan muuttaneet nuoret yhteiskunnallisten esteiden edessä. Helsinki: Into, 2015.

Safe & sound. What states can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe. Brussels: UNHCR; UNICEF, 2015. E-julkaisu 


2014

Björklund, Krister: "Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa". Yksintulleiden alaikäisten pakolaisten kotoutuminen Varsinais-Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 2014. E-julkaisu  

Förbom, Jussi: Väki, valta ja virasto. Maahanmuuttovirasto ja suomalainen turvapaikkapolitiikka. Helsinki: Into, 2014.

Heino, Hannu: Mitä maahanmuuttaja maksaa? Pakolainen 2014:2, s. 18-20.

Heikkilä, Elli (toim.): Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 2014. E-julkaisu  

Koivurova, Timo & Pirjatanniemi, Elina (toim.): Ihmisoikeuksien käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 2014.


2013

Holland, Päivi: ”Ilman oleskelulupaa se ei onnistu oikeasti.” Tutkimus nuorten turvapaikanhakijoiden kokemuksista hyvän elämän mahdollisuuksiin Suomessa. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2013. E-julkaisu 

Kaukko, Mervi: Everyday choices, meaningful activities and reliable adults. Diverse paths to empowerment of unaccompanied asylum-seeking girls. Teoksessa Maritta Törrönen [et al.] (toim.) Empowering social work: research & practice. Kotka: Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, 2013. E-julkaisu  

Korhonen, Vesa & Puukari, Sauli (toim.): Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-kustannus, 2013.

Lähteenmäki, Minna: Lapsi turvapaikanhakijana. Etnografisia näkökulmia vastaanottokeskuksen ja koulun arjesta. Helsinki: Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Käyttäytymistieteiden laitos, 2013. E-julkaisu  

Martikainen, Tuomas & Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.): Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 2013.

Saukkonen, Pasi: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Helsinki: Gaudeamus, 2013.

Sirriyeh, Ala: Inhabiting borders, routes home. Youth, gender, asylum. Farnham, Surrey: Ashgate, 2013. - 230 s.

Yksintulleet pakolaislapset. Unaccompanied refugee minors [Teemanumero]. Siirtolaisuus - Migration 2013:Supplement. E-julkaisu  


2012

Alanko, Salli & Marttinen, Irma & Mustonen, Henna (toim.): Lapsen etu ensin. Yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat Suomessa. Yksintulleet-projektin loppujulkaisu. Helsinki: Yhteiset lapsemme, 2012. E-julkaisu   

Hakkarainen, Elina [et al.]: ”Joka tapaamisen jälkeen on tunne, että toivoa on.” KITU lapset ja nuoret -hankkeen loppuarviointiraportti. Helsinki: Helsingin diakonissalaitos, 2012. E-julkaisu   

Lähteenmäki, Minna: Turvapaikanhakijalapset kertovat. Teoksessa Liisa Karlsson & Reeli Karimäki (toim.) Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 2012.

Utsatta barn och myndighetsutövning [Teemanumero]. Locus 2012:1-2.


2011

Alanko, Anu: Nuoren turvapaikanhakijan polku Pudasjärvellä: loppuraportti. Oulu: Oulun seudun Setlementti, 2011.

Suoranta, Juha: Vastaanottokeskus. Helsinki: Into, 2011.


2010

Heikkilä, Sanna: "Ohjaaja kulkee vierellä ja tuuppii oikeaan suuntaan". Alaikäisinä Suomeen ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina saapuneet nuoret. Tuetun asumisen mallin vaikutukset. Helsinki: Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ, 2010. E-julkaisu  

Marttinen, Irma (toim.): Tarinoita ja artikkeleita maahanmuutosta. Kotona Suomessa. Helsinki: Yhteiset lapsemme, 2010.

Parsons, Annika: Lapsen edun toteutuminen turvapaikanhakija- ja pakolaislapsia koskevissa päätöksissä. Helsinki: Vähemmistövaltuutettu, 2010. E-julkaisu  


2009

Ahonen, Riitta: Rovaniemi on myös nuorten turvapaikka. Sosiaali- ja terveysviesti 2009:3, s.10-12.

Grönfors, Janette [et al.] (toim.): Opintopiiri maahanmuuttajalapsille. Helsinki: Suomen pakolaisapu, Järjestöhautomo, 2009.

Keskinen, Suvi & Rastas, Anna & Tuori, Salla (toim.): En ole rasisti, mutta... Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino; Nuorisotutkimusverkosto, 2009. E-julkaisu  

Nordström, Paulina: Turvapaikanhakijanuorten väliaikaiset tilat - kohtaamisia pykäläsokkelikosta Pansioon. Turku: Turun yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Maantieteen laitos, 2009.

Pakolaislapset - tausta ja tulevaisuus. Helsinki: Yhteiset lapsemme, 2009.

Pakolaislapset - yksin ja yhdessä. Helsinki: Yhteiset lapsemme, 2009.

Vepsäläinen, Elisa (käsikirj.): Sodassakin on säännöt. Oppimateriaali yläkouluille ja lukioille. Helsinki: Suomen Punainen Risti, 2009. - 82 s. E-julkaisu  


2008

Heikkilä-Daskalopoulos, Sanna: Maahanmuuttajataustaiset lapset ja perheet palvelujärjestelmässä - asiantuntijoiden näkökulmia. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 2008. E-julkaisu  

Rastas, Anna: Lapset ja sota, tunteet ja tieto. Nuorisottkimus 2008:2, s. 51-55.


2007

Halla, Tapio: Psyykkisesti sairas maahanmuuttaja. Duodecim 2007:4, s. 469-675. E-julkaisu  

Koistinen, Sari: Dialogin mahdollisuudet yksin tulleiden pakolaisnuorten kotoutumisen tukena. Teoksessa Juha Hämäläinen & Elina Nivala (toim.) Sosiaalipedagoginen aikakauskirja. Vuosikirja 2007. Kuopio: Suomen sosiaalipedagoginen seura, 2007.

Ruck, Martin D. [et al.]: Brief report: British adolescents' views about the rights of asylum-seeking children. Journal of Adolescence 2007:4, s. 687-693

Sourander, Andre: Turvapaikkaa hakevien pakolaislasten ja -nuorten mielenterveys. Duodecim 2007:4, s. 479-485. E-julkaisu  


2003

Bellis, Anne & Morrice, Linda: A sense of belonging: asylum seekers, cultural difference and citizenship.Teoksessa Pam Coare & Rennie Johnston (ed.) Adult learning, citizenship and community voices. Exploring community-based practice. Leicester: NIACE, 2003.

Pakolaisnuoret [Teemanumero]. Pakolainen 2003:2.


2002

Haapea, Arto (toim.): Ihmisoikeudet 2000-luvulla.  Sopimuksia ja asiakirjoja. Helsinki: Ihmisoikeusliitto, 2002.

Haaramo, Soili & Palonen, Kirsti (toim.): Trauman monet kasvot. Psyykkinen trauma sisäisenä kokemuksena. Helsinki: Therapeia-säätiö, 2002.

Mikkonen, Anna [et al.]: Yksin Suomessa. Ilman huoltajaa tulleiden lasten asema kansainvälisten suositusten valossa. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 2002.

Mikkonen, Anna: Yksin saapuneet pakolaislapset - "Paljon puuttuu, kun isä puuttuu, mutta ihan kaikki puuttuu, kun äiti puuttuu". Siirtolaisuus - Migration 2002:1, s. 14-30.

Räty, Minttu: Maahanmuuttaja asiakkaana. Helsinki: Tammi, 2002.


2001

Haukka, Inka & Kirkas, Tiina: Lapset pakolaisina. Pakolainen 2001:4, s. 5-7.

Lapsen etu ilman huoltajaa tulleiden lasten vastaanotossa. Separated Children in Europe Programme -ohjelman toimintasuositukset. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 2001.

Lapsen etu [Teemanumero]. Monitori 2001:4.

Rahman, Mojibur: The globalisation of childhood and youth: New actors and networks in protecting street children and working children in the south. Teoksessa Helena Helve & Claire Wallace (ed.). Youth, Citizenship and Empowerment. Aldershot: Ashgate, 2001.


2000
 

Huttunen, Heli: Palestiinalaiset hakevat yhteyksiä Eurooppaan. Nuorisotyö 2000:6, s. 18-19 .


1999

Järventie, Irmeli: Syrjäytyvätkö lapset? Tutkimus 1990-luvun lasten perushoivasta, hyvinvoinnista ja lastensuojelupalvelujen käytöstä Helsingissä. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Pakolaistoimisto, 1999.


1997

Maahanmuuttajien opetus [Teemanumero]. Monitori 1997:2.

Sjöblom, Tua: Yksin tulleet alaikäiset lapset ja nuoret turvapaikanhakijoina. Selvitys yksin turvapaikkaa hakevien somalialaisten lasten ja nuorten tilanteesta sukulaisperheissä pääkaupunkiseudulla. Helsinki: Työministeriö, 1997.


1996

Mikämikämaan lapset monikulttuurisessa päiväkodissa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Pakolaistoimisto, 1996.


1995

Ilman huoltajaa tulevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto. Sosiaali- ja terveysministeriö, 1995.

Peltola, Kirsi: Vapaaehtoistyötä pakolaislasten ja nuorten parissa. Nuorisotyö 1995:1, s. 20-21.


1994

Forsten-Lindman, Nina: Ulkomailla syntyneiden lasten sosioemotionaalinen sopeutuminen. Ulkomailta adoptoidut lapset ja vietnamilaiset pakolaislapset Suomessa. Siirtolaisuus 1994:4, s. 12-24.

Rutter, Jill: Refugee children in the classroom: Including a comprehensive information briefing on refugees in Britain. Staffordshire: Trentham books, 1994.


1993

Gottberg, Eva: Ulkomaalainen lapsi sosiaalitoimen asiakkaana: lapsen oikeudet taattava puuttumatta kohtuuttomasti perheelle tärkeisiin kulttuuriarvoihin. Sosiaaliturva 1993:3, s. 16-19.

Kaakinen, Eija: Puolikielisyys uhkaa pakolaislapsia: äidinkieli mansikka. Lastentarha 1993:1, s. 36-37.


1992

Angel, Birgitta & Hjern, Anders: Att möta flyktningbarn och deras familjer. Lund: Studentlitteratur, 1992.

Karanko Marjatta: Haaveena pakolaisstatus: vuonna 1990 Suomeen tulleiden peruskouluikäisten turvapaikanhakijoiden koulujärjestelyt. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 1992.


1991

Päivärinne, Sirkku: Ilman vanhempiaan saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat. Sosiaaliturva 1991:6, s. 240-242.

Vår kosmopolitiska hembygd [Teemanumero]. Krut 1991:2.


1989

Kosonen, Liisa: "Kuka minä olen?" Pakolaislasten olot Suomessa. Sosiaaliturva 1989:10, s.412-414.


1988

Eneh, Ogechukwu: Lasten kulttuurinen sopeutuminen ja varhaislapsuuden oppimiskokemukset. Monitori 1995:4, s. 31-33.

Koistinen, Anne: Pakolaislapset aikuisten maailmassa: lapsella etuoikeus suojeluun. Lapset ja yhteiskunta 1988:10, s.16-17.

 

MUUTA AINEISTOA   

Antikainen, Sari & Martiskainen, Taina: Yksintulleet. The Unaccompanied[Videotallenne]. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto;Stadia, 2002. - 37 min.  

Maailma käsissämme [Videotallenne]. Helsinki: Suomen UNICEF-yhdistys, 2007. - 13 min.

Mikämikämaa - Landet dittomitt. Monikulttuurinen varhaiskasvatusaineisto[Materiaalisalkut seitsemällä  kielellä:  Kamelimaa (somali), Bambumaa (vietnam), Samovaari (venäjä), Ruusu ja satakieli (persia), Taikalamppu (arabia), Unikon maa (kurdi), Kotkan koti (albania)]. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö. Pakolaistoimisto, 1996. 

Mohamud, Naima: 14 E [Videotallenne]. Helsinki: Yhteiset lapsemme, [2012]. - 5 min.  

My name is. Raising awareness on unaccompanied minors rights in Europe[Videotallenne]. Brussels: International organization for migration, 2007.

 

LINKKIVINKKEJÄ

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarja  (Nuorisotutkimusverkosto)
Huomioita  ja analyysejä pääosin yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden elämästä. Sarjaa kirjoittavat sekä nuorisotutkijat että nuorten parissa työskentelevät syksyn 2016 aikana.

Maahanmuuton ja kotoutumisen tietopaketti  (TEM)
Maahanmuutto Suomeen lisääntyy. Mistä Suomeen muutetaan? Mitä tarkoittaa alkukartoitus tai kotoutumis-suunnitelma? Minkälaisia ovat kotoutumisen polut? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa tiiviisti TEM:n tietopaketti.

Materiaaleja ammattilaisille vaikeiden aiheiden käsittelyyn nuorten kanssa (Mediakasvatusseura)
Mediakasvatusseuran kokoama materiaalikooste heijastelee sekä tämänhetkistä yhteiskunnallista tilannetta että lasten ja kasvattajien tarpeita ja keskittyy täten erityisesti pakolaiskysymyksen, konfliktiuutisoinnin, eriarvoisuuden ja vihapuheen käsittelemiseen lasten ja nuorten kanssa.

Monikielinen kirjasto (HelMet)
Pasilan kirjaston Monikielisestä kirjastosta voi tilata aineistoa kaikkialle Suomeen oman lähikirjaston kaútta.  Lukemista löytyy  aikuisille, nuorille ja  lapsille noin 80 kielellä. Kirjojen lisäksi lainaksi saa musiikkia, elokuvia ja aikakauslehtiä.